Các loại phí hải quan mới nhất, chi tiết nhất

Các loại phí hải quan mới nhất, chi tiết nhất

Các loại lệ phí hải quan, mức thu lệ phí hải quan được quy định chi tiết nhất, mới nhất tại Thông tư số 274 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện hàng hóa”.

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ mới nhất

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ mới nhất

Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương. Và cấp từ cấp phòng trở lên hoặc kế toán trưởng.