Toàn văn Luật thương mại mới nhất năm 2018

Toàn văn Luật thương mại mới nhất năm 2018

Luật thương mại 2005 điều chỉnh hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.

Các loại phí hải quan mới nhất, chi tiết nhất

Các loại phí hải quan mới nhất, chi tiết nhất

Các loại lệ phí hải quan, mức thu lệ phí hải quan được quy định chi tiết nhất, mới nhất tại Thông tư số 274 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện hàng hóa”.