Toàn văn Luật thương mại mới nhất năm 2018

Toàn văn Luật thương mại mới nhất năm 2018

Luật thương mại 2005 điều chỉnh hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.